Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU

I. Przepisy ogólne

§ 1
Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1. wypożyczalni – należy przez to rozumieć wypożyczalnię dla dorosłych i dla dzieci oraz w filiach bibliotecznych
2. czytelni – należy przez to rozumieć czytelnie w bibliotece głównej oraz kąciki czytelnicze w filiach.

II. Zbiory biblioteki

§ 3
1.Zbiory biblioteki udostępniane są w :
– Bibliotece Głównej
– filiach bibliotecznych,
2. Zbiory biblioteczne udostępniane są :
– prezencyjnie, tzn. na miejscu, w czytelni Biblioteki
– drogą wypożyczeń indywidualnych na zewnątrz, w wypożyczalniach Biblioteki
3. Godziny otwarcia poszczególnych placówek bibliotecznych stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.

III. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki

§ 4
1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych na podstawie
art. 14 Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. nr 85 poz. 539)
a) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych
b) za usługi kserograficzne materiałów bibliotecznych dla czytelników biblioteki Publicznej w Swarzędzu
c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne
2. Kaucję biblioteczną pobiera się od czytelników zameldowanych/zamieszkałych poza gminą Swarzędz.
3. Kaucji nie pobiera się od czytelników zameldowanych/zamieszkałych poza gminą Swarzędz, lecz będących uczniami swarzędzkich szkół, po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej.
4. Kaucja podlega zwrotowi po zadeklarowaniu rezygnacji z usług Biblioteki na podstawie wydanego przez Bibliotekę pokwitowania.
5 . Po upływie 36 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na rzecz biblioteki.

§ 5
Wysokość opłat regulowana jest odpowiednim zarządzeniem Dyrektora Biblioteki, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 6
Za wszelkie opłaty pobierane od czytelnika Biblioteka wystawia pokwitowanie.

§ 7
Podstawą do korzystania ze zbiorów Biblioteki jest :
a) przy zapisie :
– okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania
– czytelnicy, którzy nie mogą udokumentować swego miejsca zameldowania/zamieszkania zobowiązani są do podpisania pisemnego oświadczenia o miejscu zameldowania/zamieszkania
– potwierdzenie własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązania się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki, a także wyrażenie zgody na wykorzystywanie danych osobowych.
Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

– za osobę niepełnoletnią odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni
b) przy wypożyczaniu :
– okazanie karty czytelnika
c) przy korzystaniu ze zbiorów w czytelni :
– okazanie karty czytelnika

§ 8
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie – czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.

§ 9
We wszystkich pomieszczeniach bibliotecznych obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania osób nietrzeźwych.

§ 10
Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

§ 11
1.Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo na okres jednego miesiąca :
– do 5 książek
– do 5 numerów czasopism bieżących
2. Wypożyczenie szczególnie cennych materiałów bibliotecznych może nastąpić po wypełnieniu przez czytelnika rewersu bibliotecznego.
3. O wyborze materiałów bibliotecznych wypożyczanych na rewers decyduje bibliotekarz.
4. Na prośbę czytelnika terminowo zdającego wypożyczone książki bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczonych woluminów do 10.
5. Nowości wydawnicze wypożyczane są na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia tylko i wyłącznie w przypadku braku rezerwacji na daną książkę.
6. Wypożyczone materiały można prolongować osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
7. Książkę można prolongować 3 razy. Nie można prolongować książek, na które złożona została rezerwacja przez innego czytelnika.
8. W szczególnych przypadkach bibliotekarz może wydłużyć czytelnikowi termin zwrotu książek.
9. Za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne czytelnik ponosi opłatę w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do 1 woluminu. Jeżeli termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna , wypożyczone materiały należy zwrócić w najbliższym dniu roboczym.
10. Biblioteka nie ma obowiązku przypominać czytelnikowi o zbliżającym się terminie zwrotu książek.
11. Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów poza wyznaczone terminy lub nie uiszczenie naliczonych kar powoduje zablokowanie możliwości dalszych wypożyczeń w bibliotece głównej oraz jej filiach do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.
12. W szczególnych przypadkach bibliotekarz (za zgodą dyrektora biblioteki ) może zaniechać pobrania od czytelnika należnych bibliotece opłat.
13.Czytelnik może rezerwować książki za pośrednictwem Internetu. Dotyczy to tylko egzemplarzy, które mają status w wypożyczeniu. Książki, które mają status do wypożyczeń nie podlegają rezerwacji. Maksymalnie można zarezerwować do 5 książek . Zarezerwowana książka powinna być odebrana przez czytelnika w ciągu 3 dni od czasu zawiadomienia przez bibliotekę. Po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
14. Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych Biblioteka wysyła do czytelnika upomnienie. Za każde pisemne upomnienie pobiera się kwotę w wysokości trzykrotnej opłaty pocztowej. Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa wobec czytelnika, który mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat.
15. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza albo zapłaty odszkodowania wynoszącego nie mniej niż ich aktualna wartość rynkowa. Czytelnik może odkupić w zamian za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne inne pozycje w przypadku, gdy dany tytuł jest niedostępny w aktualnej ofercie księgarskiej lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wybór pozycji oddanej w zamian należy każdorazowo uzgodnić z bibliotekarzem.
16. W przypadku niezwrócenia lub zniszczenia jednej części dzieła wielotomowego, czytelnik odpowiada jak za niezwrócone lub zniszczone w całości dzieło.
17. Stopień zniszczenia dzieła nie ma wpływu na wysokość odszkodowania, które obejmuje również wartość oprawy.

IV. Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych.

§ 12
Prawo do korzystania ze zbiorów specjalnych (audiobooków) mają wszyscy czytelnicy biblioteki.

§ 13
1.Wypożyczanie audiobooków jest bezpłatne.
2. Jednorazowo wypożyczyć można 2 „książki mówione” na okres dwóch tygodni.
3. Na wypożyczane zbiory czytelnik dodatkowo wypisuje rewers.
4. Okresu wypożyczeń na zbiory specjalne nie przedłuża się.
5. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów.
Za uszkodzenie lub zniszczenie zbiorów, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany do odkupienia „książki mówionej” lub zapłacenia jej równowartości.

V. Zasady korzystania z czytelni.

§ 14
Zbiorów gromadzonych w czytelniach nie wypożycza się na zewnątrz.

§ 15
W czytelniach Biblioteki można korzystać z :
– księgozbiorów podręcznych
– czasopism bieżących
– materiałów sprowadzonych z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych
– zbiorów specjalnych
– dokumentów życia społecznego

§ 16
Przyniesione ze sobą materiały własne czytelnik zgłasza u dyżurującego bibliotekarza.

§ 17
Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek, materiały biblioteczne podaje bibliotekarz. Wyjątek stanowią czasopisma bieżące, z których czytelnik korzysta bezpośrednio.

VI. Zasady korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych
1. Czytelnik składa zamówienie na specjalnym rewersie, podając podstawowe dane bibliograficzne poszukiwanego dzieła.
2. Czytelnik ponosi koszt opłat pocztowych za przesłanie zamówionego dzieła.
3. Materiały sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się czytelnikom w czytelni.
4. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy dzieło uzyskane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego, ponosi wszelkie konsekwencje ustalone przez bibliotekę wypożyczającą.

VII. Zasady korzystania z Internetu określone są w drodze odrębnego zarządzenia.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 18
Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.

§ 19
Rozstrzyganie kwestii szczególnych, nie uregulowanych postanowieniami regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.

§ 20
Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, mogą być pozbawione prawa korzystania z Biblioteki przez jej Dyrektora.

§ 21
Dane osobowe czytelników Biblioteka Publiczna w Swarzędzu może wykorzystywać do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń wynikających z regulaminu. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 22
Niniejszy Regulamin obowiązuje w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu oraz w filiach Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.